Sau khi bạn đã cài đặt aaPanel bạn có thể thêm website vào để sử dụng.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào aaPanel chọn website ở menu bên trái.

Nhấn nút Add site để thêm website của bạn

Sẽ hiện lên 1 bảng bao gồm các thông tin sau:

  • Domain: Tên miền website bạn cần sử dụng, bạn nên thêm cả www và non-www (mỗi tên miền là một dòng khác nhau).
  • Description: Mô tả của website, mặc định nó ghi tên miền website vào và bạn có thể sửa lại.
  • Root directory: Thư mục gốc của website này trên máy chủ, bạn nên để nguyên.
  • FTP: Nếu bạn muốn tạo một tài khoản riêng FPT cho website.
  • Database: Nếu bạn muốn tạo một database riêng cho website này thì chọn Mysql, hoặc có thể tạo sau.
  • PHP Version: Phiên bản PHP dành cho website, bạn có thể cài thêm phiên bản PHP tại mục App Store trong aaPanel.
  • SSL: Cài đặt SSL cho website của bạn, phần này chúng ta sẽ tiến hành sau.

Sau khi bạn điền các thông tin trên đầy đủ bạn hãy nhấn nút submit.

Sẽ hiện ra thông báo thì chúc mừng bạn, bạn đã thêm website thành công.

Tagged: